Divendres, 19 de Abril de 2019
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Baix PenedŔs
Catalunya
 
 
Benvinguda
 
El Consistori
Les regidories
Comissiˇ Especial de Comptes
Representants de la corporaciˇ en altres organismes
 
Les Juntes de Govern Local
 
Edictes, Bans i Anuncis
 
ORDENANCES
Ordenanša fiscal reguladora de la taxa per a la recollida domiciliÓria d'escombraries i residus s˛lids urbans i pel seu tractament en planta
Ordenanša reguladora de la recollida de residus domŔstics i comercials al municipi de Sant Jaume dels Domenys
FISCALS
SUBVENCIONS
REGLAMENTS
 
Servei de Premsa i Comunicaciˇ
 
Resultats de les eleccions Municipals de 2015
 
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015
 
Resultats de les eleccions Generals 2011
 
Resultats de les eleccions del Parlament Europeu 2014
 

 
áá
Edictes, Bans i Anuncis

  EDICTE: 13.08.14 Aprovaciˇ definitiva taxa menjador escolar 2014 - 2015
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA


Com que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sobre la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de menjador escolar, el text íntegre de les quals es fan públic d’acord amb l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.


Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de menjador escolar:

“Article 6è. Quota tributaria

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Preus menú/ dia

Alumnes


 Preu d’1 a 19 tiquets
6,20 € tiquet
 Preu de 20 tiquets o més 5,90 € tiquet
  

Mestres


Preu tiquet 
 5,40 € tiquet
*Preu de 20 tiquets o més 5.10 € tiquet
(* S’afegeix aquest nou concepte per tal d’afavorir la continuïtat de l’ús del menjador escolar per part del professorat)

Contra aquest Acord, d’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sant Jaume dels Domenys, 13 d’agost 2014


L'alcalde,Magí Pallarès Morgades
 
TrÓmits
 
TrÓmits i instÓncies
 
TEL╚FONS D'INTER╚S
 
Mapes ac˙stics
 
Butlletins municipals