Divendres, 19 de Abril de 2019
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Baix PenedŔs
Catalunya
 
 
Benvinguda
 
El Consistori
Les regidories
Comissiˇ Especial de Comptes
Representants de la corporaciˇ en altres organismes
 
Les Juntes de Govern Local
 
Edictes, Bans i Anuncis
 
ORDENANCES
Ordenanša fiscal reguladora de la taxa per a la recollida domiciliÓria d'escombraries i residus s˛lids urbans i pel seu tractament en planta
Ordenanša reguladora de la recollida de residus domŔstics i comercials al municipi de Sant Jaume dels Domenys
FISCALS
SUBVENCIONS
REGLAMENTS
 
Servei de Premsa i Comunicaciˇ
 
Resultats de les eleccions Municipals de 2015
 
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015
 
Resultats de les eleccions Generals 2011
 
Resultats de les eleccions del Parlament Europeu 2014
 

 
áá
Edictes, Bans i Anuncis

  EDICTE: 01.09.14 Aprovaciˇ provisional ordenanša preus venda bosses compostables
EDICTE







L’Ajuntament en sessió plenària ordinària celebrada el dia 7 d’agost de 2014, va acordar aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’ordenança  fiscal núm. 3 reguladora del preu públic per a la venda de bosses compostables.

 

De conformitat amb allò que disposa l’article 17 i 41 i ss del Text refós de la Llei d’hisendes locals i l’¡article 49.b. de la Llei reguladora de les bases de règim local l’acord precedent es sotmet a informació pública i audiència als interessats pel un termini de 30 dies hàbils des de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de reclamacions.

 

En cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’acord posterior per par de la corporació.

 

Sant Jaume dels Domenys, 1 de setembre de 2014

 

L’alcalde

 

 

 

Magí Pallarès Morgades

 
TrÓmits
 
TrÓmits i instÓncies
 
TEL╚FONS D'INTER╚S
 
Mapes ac˙stics
 
Butlletins municipals