Divendres, 19 de Abril de 2019
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Baix PenedŔs
Catalunya
 
 
Benvinguda
 
El Consistori
Les regidories
Comissiˇ Especial de Comptes
Representants de la corporaciˇ en altres organismes
 
Les Juntes de Govern Local
 
Edictes, Bans i Anuncis
 
ORDENANCES
Ordenanša fiscal reguladora de la taxa per a la recollida domiciliÓria d'escombraries i residus s˛lids urbans i pel seu tractament en planta
Ordenanša reguladora de la recollida de residus domŔstics i comercials al municipi de Sant Jaume dels Domenys
FISCALS
SUBVENCIONS
REGLAMENTS
 
Servei de Premsa i Comunicaciˇ
 
Resultats de les eleccions Municipals de 2015
 
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015
 
Resultats de les eleccions Generals 2011
 
Resultats de les eleccions del Parlament Europeu 2014
 

 
áá
Edictes, Bans i Anuncis

  EDICTE: 17.10.14 Aprovaciˇ definitiva del preu venda bosses compostables
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA

 

Com que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sobre la modificació imposició i ordenació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora del preu públic per a la venda de bosses compostables, el text íntegre de les quals es fan públic d’acord amb l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

ORDENANÇA NÚM. 3 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE BOSSES COMPOSTABLES

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

1.1. De conformitat amb el que es preveu els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix en aquest municipi el preu públic per la prestació del servei de venda de bosses compostables.

 

1.2. Es defineixen com a bosses compostables, el producte de venta al públic destinat a contenir i recollir residus, específicament matèria orgànica per al seu posterior reciclatge, fabricat amb material biodegradable de polímers d’origen vegetal biodegradables i compostables degudament certificats.

 

1.3 En el marc de la promoció d’elements facilitadors per a la recollida selectiva porta a porta de la matèria orgànica, l’ús de bosses compostables es considera com l’opció més ecològica i respectuosa amb el medi ambient entre les diverses possibles (ús de bosses de plàstic, de paper...).

 

1.4. L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, per tal de facilitar l’adquisició d’aquest producte per part dels veïns i veïnes de Sant Jaume dels Domenys, realitzarà compres centralitzades de bosses compostables per, posteriorment, vendre-les al públic usuaris  veïns i veïnes de Sant Jaume dels Domenys.

 

Article 2. Fet imposable

 

2.1 Constitueix el fet imposable del preu públic la venda de paquets de bosses compostables exclusivament als particulars residents al municipi de Sant Jaume dels Domenys, previ acord mutu i voluntari de les parts, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 4 de la present Ordenança.

 

Article 3. Obligats al pagament

 

3.1. L’obligació de pagament del preu públic neix per l’adquisició de les bosses compostables..

 

3.2.El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de l’adquisició de les bosses compostables en efectiu a la caixa de les oficines municipals.

 

3.3. Els preus públics acreditats i no satisfets s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el pagament de recàrrecs i també d’interessos de demora.

 

Article 4. Quantia de les tarifes

 

4.1 La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: *1 paquet de 30 bosses compostables 1,75 € (mides 42 x 42 cm capacitat 7 litres), *1 paquet de 20 bosses compostables 8,90 € (mides 95x120 cm capacitat 120 litres).

 

Article 5è. Acreditació, període impositiu i ingrés

 

5.1 L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix i s’acredita en el moment en que es fa efectiva la compra.

 

5.2 Els preus públics es faran efectius directament i de forma immediata al registre de l’Ajuntament, previ lliurament del corresponent rebut.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

La present Ordenança fiscal regirà a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona , i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

 

 

Contra aquest Acord, d’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 

Sant Jaume dels Domenys, 17 d’octubre de 2014

 

L'alcalde

 

 

 

Magí Pallarès Morgades

 
TrÓmits
 
TrÓmits i instÓncies
 
TEL╚FONS D'INTER╚S
 
Mapes ac˙stics
 
Butlletins municipals