Divendres, 19 de Abril de 2019
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Baix Penedès
Catalunya
 
 
Benvinguda
 
El Consistori
Les regidories
Comissió Especial de Comptes
Representants de la corporació en altres organismes
 
Les Juntes de Govern Local
 
Edictes, Bans i Anuncis
 
ORDENANCES
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta
Ordenança reguladora de la recollida de residus domèstics i comercials al municipi de Sant Jaume dels Domenys
FISCALS
SUBVENCIONS
REGLAMENTS
 
Servei de Premsa i Comunicació
 
Resultats de les eleccions Municipals de 2015
 
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015
 
Resultats de les eleccions Generals 2011
 
Resultats de les eleccions del Parlament Europeu 2014
 

 
  
ORDENANCES

  FISCALS
:: Índex de les Ordenances Fiscals
:: 1. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
:: 2. Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
:: 3. Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
:: 4. Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
:: 5. Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans
:: 6. Reguladora de les contribucions especials
:: 7. Reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
:: 8. Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
:: 9. Reguladora de la taxa del cementiri municipal
:: 11. Reguladora de la taxa per a la recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlid urbans i pel seu tractament en planta
:: 12. Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat
:: 13. Reguladora de l'impost sobre despeses suntuàries
:: 15. Reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament esclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
:: 16. Reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic
:: 17. Reguladora de la taxa per a l'ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl, i vol de les vies públiques de titularitat municipal per a empreses subministradores de serveis públics
:: 20. Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de menjador escolar
:: 21. Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar d'infants
:: 22. Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d'activitats culturals, esportives i d'ensenyament
:: 23. Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de transport especial de la regidoria de Benestar Social
:: 24. Reguladora de la taxa de la utilització de terrenys i edificis d'ús públic per a diferents activitats
:: 25. Reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d'activitats
:: 28. Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
:: 29. Reguladora de la taxa de servei de gestió, conservació, neteja, manteniment i millora del servei de clavegueram
:: Preu públic número 2: per publicitat a la ràdio municipal
:: Preu públic número 3: reguladora del preu de venda de bosses compostables
 
Tràmits
 
Tràmits i instàncies
 
TELÈFONS D'INTERÈS
 
Mapes acústics
 
Butlletins municipals